Defragment tools

Những gì chúng ta ta biết hôm nay sẻ Lỗi thời vào ngày hôm sau. Nếu chúng ta ngừng học, chúng ta sẻ ngừng phát triển.

Dorothy Billington