LAN nội bộ

Những gì chúng ta ta biết hôm nay sẻ Lỗi thời vào ngày hôm sau. Nếu chúng ta ngừng học, chúng ta sẻ ngừng phát triển.

Dorothy Billington